minilogo.gif (939 bytes) Kosmos Gateway

| Alfabetisk emneregister | Systematisk indgang | Fri ordsøgning | Samlet overblik |

streg.gif (989 bytes)

| Adoption | Advokatvæsen | Andre landes forfatninger | Andre landes love | Andre landes retsvæsen | Arbejdsret | Arveret |
| Asylret | EU | Familieret | Flygtninges retsstilling | Foreninger | Formueret | Forvaltningsret | Grundloven | Juridiske ordbøger |
| Konkurs | Kriminalitet | Ophavsret | Patentret | Personret | Retspleje | Retssager | Skatteret | Skifteret | Strafferet | Tvangsauktioner |

34 Lov og ret. Lovgivning

Se også kommenteret essay: Jura på internettet!

MAGNUS Ajour - Alsidig juridisk kilde - dog med hovedvægt på erhvervsjura. Samlet oversigt over nye retsregler og lovforslag samt domme. Nyt fra Folketinget

Nettidende - Udviklet af Statens Information. Indeholder meddelelser som har retsvirkninger for borgere, virksomheder og myndigheder. Statstidende kan læses i uddrag fra januar 1999- .

Retsinformation - love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v. - lov- og beslutningsforslag samt Folketingets forhandlinger

34.03 Terminologi

Law Dictionary - engelsk

Legal Information Association - juridisk ordbog

34.04 Skrifter af blandet indhold

Jurist- og Økonomforbundets Forlag - med online bogbestilling

34.06 Foreninger. Advokatvæsen

Advokatsamfundet

Advokatvagten - bl.a. med gratis retshjælpskontorer

Danmarks Familieadvokat

Ret & Råd

34.07 Uddannelse og forskning

34.08 Andre landes retsvæsen i alm.

The American Bar Association - inkl. fuldtekst af mange U.S. retsafgørelser

FindLaw - tidsskriftartikler og anmeldelser, lovtekst, højesteretsafgørelser: Fuldtekst, gratis service

U.S. House of Representative - forskellige landes love, alfabetisk efter land

USA's Justitsministerium

34.1 International ret. EU

Se også 32.79 Den Europæiske Union

EU Kommissionen Danmark - med guide til EU

EU Oplysningen - fra Folketinget. Bl.a. EU leksikon

EU ordbog

EUR-Lex Den Europæiske Unions Lovgivning - Med de seneste EU-tidender. Traktatsamling (konsoliderede samt traktater på vej til ratificering). Gældende lovgivning (EF-retsforskrifter samt konsoliderede tekster)

EuroCenter - fra Erhvervsfremmestyrelsen

Europa. Den Europæiske Unions server

Europa-sider - guide til EU

Europaparlamentet

34.17 Asylret. Politiske flygtninges retsstilling

FINFO 2000 - information til flygtninge og indvandrere. Indeholder en hel guldgrube af nyttige links bl.a. med oplysninger om de lande, som de etniske minoriteter kommer fra

Nydansker.dk - aktuel information for integrationsmedarbejdere, undervisere, studerende m.fl.

Udlændingestyrelsen

34.2 Statsforfatningsret. Forvaltningsret

34.21 Danmarks statsforfatning

Grundloven, demokrati og ytringsfrihed

34.22 Forvaltningsret i alm.

Registertilsynet - nye lovtiltag og afgørelser på området, desuden links til Registertilsynets publikationer i fuldtekst

Udlændingestyrelsen

34.24 Skatteret

Skattevæsen i 33.8

Afgifter ved indførsel af brugte biler fra udlandet

Beskatning af aktier

Beskatning af investeringsbeviser

Personalegoder - fra Told- og Skattestyrelsen

Rejsegods - regler for rejsende med bopæl i Danmark

Skat ved salg af fast ejendom

Skatten ved gaver

Skatten ved udlejning af fritidsbolig

Skatten ved udlejning af helårsbolig

Skatteberegning

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse - fra Told- og Skattestyrelsen

34.28 Andre landes forfatnings- og forvaltningsret

A Collection of World Constitutions

The GLIN Welcoming Page - Global legal information network
 
Link to International Constitutional Law project

34.3 Strafferet. Kriminologi

Statistic summary U.S Dept. of Justice - om dødsstraf

34.31 Kriminalitet. Kriminologi. Forbrydelser

Du kan miste en mindre formue i løbet af 0,5 - om promillekørsel mm.

Kriminalistisk Institut ved Københavns Universitet - bl.a. links til ressourcer om kriminalitet

Narkotika og doping - politiets årsberetning

34.32 Presseret

34.5 Privatret

34.51 Personret. Familieret. Arveret

Adoption - (adoption andre lande i 34.58)

Adoption - fra Civilretsdirektoratet

Børnebidrag - fra Civilretsdirektoratet

Danmarks Familieadvokat - Et gratis juridisk informationssystem med masser af gode råd samt brevkasse

Fordeling af arv - fra Statens Information

Forældremyndighed, samvær, børnesagkyndig rådgivning - fra Civilretsdirektoratet

Gravides økonomiske forhold

Navneændring - fra Civilretsdirektoratet

Orlov til børnepasning

Pensionsdebat - Oplysning og aktuel debat om de eksisterende urimeligheder ved pensioners deling. Om deling af pensioner ved skilsmisse.- Pensionsdeling. Kapitalpension. Ægtepagt

Separation og skilsmisse - fra Advokatsamfundet

Testamente - fra Statens Information

Ugifte samlevende - fra Statens Information

Ægtefællebidrag - fra Civilretsdirektoratet

Ægteskab og registreret partnerskab - fra Civilretsdirektoratet

34.52 Arbejdsret

Netarkiv. Lovdatabase

34.53 Formueret i alm.

Afgifter ved køb over Internettet

Valg mellem personligt ejet virksomhed og selskab

34.538 Tingsret

34.57 Ophavsret. Patentret

Patenter og varemærker i 60.8

Ophavsret

Stanford University Libraries - om brug af multimedie materialer

U.S Copyright Office

US Patent Office - database fra 1976

34.58 Andre landes privatret

Adoption USA

Precious - international adoption

34.6 Love, anordninger, bekendtgørelser og cirkulærer

34.61 Alm. lovregistre

Karnov - love, bekendtgørelser osv

Lovgivning - de nyeste 20 love fra de enkelte ministerier

34.66 Enkelte danske love

Underdeles alfabetisk efter emne

34.66 Ophavsret

Ophavsret

34.68 Andre landes love

European Legal Databases

Internet Legal Ressouces Guide

34.7 Retspleje

Domstolene i Danmark - fri proces, offentlig retshjælp mm

Fri proces - fra Civilretsdirektoratet

34.72 Konkurs og skifteret

http://www.tvangsauktioner.dk/    - lister over kommende tvangsauktioner over fast ejendom (boliger) i Danmark

Skifte af dødsbo - fra Told- og Skattestyrelsen

34.79 Retssager og deres historie

Heksekunst i 14.1, heksen i folketroen i 39.3

Anklageskrift til Krigsforbrydertribunalet i Haag mod 70 politiske og militære NATO-ledere for overtrædelser af folkeretten pga. bombningerne mod Kosovo og Jugoslavien (Serbien)

Hekse - fra Landsarkivet for Sjælland

Heksens historie - hekseforfølgelse og hekseprocesser

Sagen mod Microsoft - dommer Thomas P. Jacksons fremstilling af det foreløbige forløb(november 99) i monopol sagen i fuld tekst

Tip: Lav bogmærke til udvalgte sider - højreklik i denne frame!
Praktisk håndtering af framesystem

wpe6.gif (989 bytes)